IT-föreningen

Under 1990-talet skedde en explosiv utveckling på IT-området. Datorer var inte längre bara ett hjälpmedel för företagens administrativa och högteknologiska avdelningar utan datorn blev ett hjälpmedel på varje arbetsplats och datorer med internetuppkopplingar blev allt vanligare i de svenska hemmen.

För att snabbt öka kunskapen och göra det möjligt för alla anställda på SSAB Luleåverken att på ekonomiskt fördelaktiga och trygghetsmässigt goda villkor anskaffa utrustning och internetuppkoppling, bildades IT-föreningen Luleverken 1995. 

Föreningen blev snabbt företagets största intresseförening och är ekonomiskt helt fristående från SSAB med idag runt 550 medlemmar.